domů domů domů

GDPR

General Data Protection Regulation

V souvislosti s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“) jsme přistoupili k následujícím krokům, které by měly prokázat soulad naší organizace s požadavky GDPR:

- zmapovali jsme současnou situaci ve škole z hlediska zpracování osobních údajů

- vydali jsme směrnici upravující nakládání s osobními údaji žáků a zaměstnanců školy

- zajistili jsme nové souhlasy se zpracováním osobních údajů žáků od jejich zákonných zástupců

- jmenovali jsme pověřence pro ochranu osobních údajů ve škole

Na základě výše zmíněného zaručujeme, že údaje vašich dětí i našich zaměstnanců budou v naší škole i nadále v bezpečí a že nedovolíme jejich zneužití nebo ztrátu.

Zpracováváme tyto osobní údaje žáků:
jméno a příjmení, adresní údaje, rodné číslo, místo a datum narození, zdravotní pojišťovnu, občanství, národnost, zdravotní postižení nebo omezení, obor vzdělávání, ročník, jméno a příjmení zákonných zástupců, jejich adresní údaje a telefonní kontakt.

Zpracováváme i tyto osobní údaje zaměstnanců školy:
jméno a příjmení, adresní údaje, rodné číslo, místo a datum narození, zdravotní pojišťovnu, občanství, národnost, rodinný stav, dosažené vzdělání, titul u jména, telefonní číslo, e-mailovou adresu.

Upozorňujeme, že fotodokumentace a videa z vystoupení jsou pořizována pro vlastní potřebu organizace a nebudou předávána třetím stranám.

Souhlas se zpracováním osobních údajů je odvolatelný.

Pověřencem pro ochranu osobních údajů pro naši organizaci byla jmenována Mgr. Iveta Ostrýžová, tel. 566 552 032

Projekt EU

Od 1. srpna 2017 je naše škola zapojena v projektu spolufinancovaného Evropskou unií pod označením:
CZ.02.3.68./0.0/0.0/16_022/0007115
„ ŠABLONY – ZŠ TYRŠOVA 106, BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM“.
Dotace pro naši školu činí 209 263,- Kč. Cílem projektu je rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti a podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě žáků.

„Speciální škola“ v Bystřici existuje!

V měsíci říjnu 2016 jsme si připomněli již 55 let od doby, kdy škola přivítala první žáky. Současný oficiální název je Základní škola Bystřice nad Pernštejnem, Tyršova 106, a navštěvují ji převážně žáci se speciálními vzdělávacími potřebami. Ve škole se pouze nevzdělávají, ale také se účastní většiny aktivit jako žáci škol běžných. Pro nezasvěcené si dovolím zmínit některé z nich. Dvakrát ročně zajišťujeme preventivní programy (vztahy mezi lidmi, nebezpečí drog,..), jednou za dva roky se zapojujeme do projektu První pomoc do škol, zajistili jsme besedu s policistou. V bystřickém kulturním domě si nikdy nenecháme ujít představení Divadla Beze Jména nebo kulturní a výchovné programy a výstavy. Letos naši žáci jeli za kulturou i do Brna do divadla Polárka. Každoročně s žáky připravujeme program na školní vánoční besídku, na jaře vystupujeme na náměstí při oslavách Dne rodin. V rámci speciálních škol dosahujeme pěkných výsledků v atletickém čtyřboji. Letos byli úspěšní všichni naši žáci v okresním kole recitační soutěže ve Velkém Meziříčí. Dlouhou tradici má u nás i ekologická výchova. Sbíráme starý papír, plastová víčka, léčivé byliny, pomerančovou kůru, vysloužilé elektrospotřebiče a baterie. V rámci projektu Celé Česko čte dětem přiblížila žákům život v Asii a Austrálii paní Pavla Wilhelmová, zážitky z Nového Zélandu sdělila ředitelka školy Iveta Ostrýžová a s Ronjou, dcerou loupežníka nás seznámila paní Alena Vavříčková. Díky rodičům našich žáků jsme nemalými částkami přispěli nadaci Život dětem a Fondu Sidus, pomáhajícím rodinám vážně nemocných dětí. S žáky ze základní školy v Lísku jsme strávili příjemné odpoledne v bystřické sportovní hale při turnaji v kuželkách. Cílem školního výletu se stalo Planetárium Brno. Myslím, že výčet aktivit na jednu malou školu s 35 žáky není úplně zanedbatelný, a to není úplný. A také věřím, že i v dalších letech budeme moci našim žákům zajišťovat dostatek zajímavých podnětů a informací z různých oblastí života a že bude na školní léta vzpomínat v dobrém i devět žáků, kteří v červnu ukončili školní docházku. S ostatními se po prázdninách těším na shledanou! Krásný zbytek prázdnin přeje Iveta Ostrýžová (příspěvek do měsíčníku Bystřicko, srpen 2017)

Šance pro Vaše dítě

Základní škola Bystřice nad Pernštejnem, Tyršova 106 Nabízí pro Vaše děti: Vzdělávání podle nového Školního vzdělávacího programu od 1.9.2007 pro žáky s lehkým mentálním postižením. Tato výuka byla zahájena v 1. a 6. ročníku a je již realizována ve všech ročnících. Vedle běžných předmětů byla zahájena výuka cizího jazyka (angličtina) od 6. ročníku, od 3. ročníku předmět informační a komunikační technologie. Poskytujeme především vzdělávání pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami - zdravotním postižením, to znamená, že se u nás mohou učit děti, které by v souvislosti s náročností běžných škol těžko učivo doháněly nebo zvládaly. Vzdělávací program na tuto skutečnost pamatuje. Učivo je rozložené do delšího časového období a tedy probíráno pomalejším tempem. Celkový obsah učiva je zaměřen na praktický život. Při výuce využíváme počítačů ve dvou počítačových učebnách a také v ostatních třídách, kde je alespoň jeden počítač. Máme dostatek výukových programů pro základní vyučovací předměty ve všech ročnících. Pamatujeme i na bezbariérovost, kterou již máme kompletně vyřešenou v 1. podlaží. K dispozici využíváme i schodolez, kterým řešíme přesun imobilních žáků do 2. podlaží. V naší škole se tudíž mohou vzdělávat i vozíčkáři. V odpoledních hodinách je k dispozici školní družina. Pravidelně každoročně funguje několik zájmových útvarů (kroužků): práce s počítačem, základy angličtiny, taneční kroužek, a další. Všem rodičům, kteří se chtějí o vzdělávacích možnostech v naší škole dozvědět více, rádi poskytneme veškeré informace. Žáci se středně těžkým a těžkým mentálním postižením se vzdělávají v Základní škole speciální. Pro tyto žáky máme vypracován nový školní vzdělávací program s účinností od 1.9. 2010. Po absolvování naší školy mají žáci možnost studia především učebních oborů v níže uvedených nejbližších školách. • Vyšší odborná škola, Střední odborná škola zemědělsko - technická Bystřice n. Pern. Praktická škola a Speciálně pedagogické centrum Žďár nad Sázavou Odborné učiliště a praktická škola Lomená 44 Brno. O jednotlivých učebních oborech v uvedených školách Vám rádi podáme informace. Kontakt: 566 552 032