domů domů domů

Zápis do 1. třídy

Základní škola Tyršova 106, Bystřice nad Pernštejnem srdečně zve rodiče i jejich děti k zápisu do 1. ročníku Těšíme se na vás ve čtvrtek 12. dubna 2018 v době od 8:00 do 15:00 hodin Jiný termín lze domluvit na tel. čísle: 566 552 032 Rodiče přinesou svůj občanský průkaz, rodný list dítěte a doporučení poradny (SPC nebo PPP)

Vánoční besídka trochu jinak

Iveta Ostrýžová

V naší malé školičce od nepaměti připravují žáci pod vedením paní učitelek a asistentek program na vánoční besídku. Od roku 2013 pro velký zájem a nedostatek prostor vystupují žáci se svým programem dvakrát, pro rodiče a poté pro přátele školy. Tentokrát se termínově naše vystoupení nehodila ani babičkám z centra Včela při DPS, ani klientům denního stacionáře ROSA. Padl návrh udělat vánoční besídku po Vánocích. A tak jsme si společně s babičkami a klienty z ROSY 9. ledna připomněli vánoční atmosféru. Setkání bylo velmi milé. Hosté odvděčili vystupující žáky dlouhým potleskem a souhlasným pokyvováním při závěrečné písni Vadí, nevadí, kde se zpívá, že „není nutno, aby bylo přímo veselo“. Na oplátku nás babičky pozvaly do jejich klubu na připravovanou výstavu výrobků s velikonoční tematikou. Děkujeme za návštěvu a těšíme se na shledanou!
Za „speciální“školu Iveta Ostrýžová

„ Já a básnička“ aneb Jak jsme zdatní recitátoři

Anna Tomanová, učitelka

V úterý 11. dubna 2017 se tři žáci ZŠ Bystřice n. P., Tyršova 106, společně s pedagogickým doprovodem, zúčastnili oblastního kola recitační soutěže „ Já a básnička“ ve Velkém Meziříčí. Tito vítězové již II. ročníku školního kola soupeřili s recitátory z ostatních škol. Konkurence byla opravdu značná. Výstupy mnoha žáků byly skloubením recitace básně a hereckého výkonu, včetně rekvizit. V této soutěži naši žáci byli velice úspěšní a neodjeli s prázdnou. Porota měla velice nelehký úkol rozhodnout objektivně a nezaujatě. Rozhodovala tři nejdůležitější kritéria: výběr básně, znalost básně zpaměti a celkový přednes a dojem. Soutěžilo se ve třech věkových kategoriích. V kategorii nejmladších žáků se Vojtěch Sojka umístil na 3. místě, v kategorii starších žáků prvního stupně se Martin Kadlec umístil na 4. místě a v nejnáročnější kategorii žáků druhého stupně se umístila Sabina Procházková na 3. místě. Vítězové soutěže obdrželi diplomy a věcné ceny, které věnoval sponzor celé akce.
 Recitační soutěž probíhala v budově Městské knihovny ve Velkém Meziříčí pod záštitou pana ředitele ZŠ a Praktické školy pana Prokopa a byla skvěle zorganizována po všech stránkách.
 Je nutno podotknout, že všichni zúčastnění žáci podali výborné výkony a všichni jsme vyslechli krásné básně od našich známých českých básníků. Je moc pěkné, že recitace básní dokázala žáky tak nadchnout. Poděkování samozřejmě patří nejen žákům za jejich nádherné výkony, ale především pedagogům, kteří pomohli s výběrem básní. Byl to pěkný kulturní zážitek. Již teď se těšíme na příští ročník soutěže.

Návštěva divadla Polárka

Olga Jindrová, výchovná poradkyně

Díky sponzorským darům pana Milana Šauera, který vlastní autodopravu, a majitele Míchárny Ubušínek, spol. s.r.o. pana ing. Jana Uhlíře, kterým touto cestou děkujeme, se mohli žáci naší školy zdarma podívat do divadla. Setkání s živým uměním, s živými herci „tady a teď“ je pro děti výjimečným společným a společenským zážitkem. Návštěva divadla se stává podnětem k vyjádření vlastních názorů a pocitů, které mohou vzájemně sdílet. Skrze ně (vedle vztahu ke kulturním hodnotám) rozvíjí také schopnost naslouchání, porozumění, empatie a komunikace. Ve středu 22. března jsme se vydali do osvědčeného brněnského divadla Polárka. Jeli jsme se podívat na divadelní představení Škola Malého stromu, které pojednává o chlapci vychovávaném kmenem Čerokí. Poznává současný svět prostřednictvím staré moudrosti indiánů a zákonů přírody. Představení diváky zaujalo, bylo kvalitně ztvárněné, dokázalo pobavit i předat informace. Podle nadšených reakcí a dlouhého potlesku šlo poznat, že se našim žákům líbilo.

Základní škola Bystřice nad Pernštejnem, Tyršova 106
přispěla k ochraně životního prostředí

Mgr. Anna Tomanová, koordinátorka EVVO

V loňském roce žáci naší školy odevzdali k recyklaci 16,50 kg drobného elektra v rámci environmentálního programu Recyklohraní, který prohlubuje znalosti v oblasti recyklace a ochrany životního prostředí. Žáci sběrem elektronických předmětů a drobných elektrozařízení i nadále přispívají k ochraně životního prostředí. O jednoznačně pozitivních dopadech programu vypovídá certifikát environmentálního vyúčtování. Ten nám přesně vyčísluje, o kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody žáci díky recyklaci ušetřili ekosystém Země. Víme také, o kolik se nám podařilo snížit objem nebezpečného odpadu a produkci skleníkových plynů CO2. Informace vycházejí ze studií neziskové společnosti ASEKOL, která se školami dlouhodobě spolupracuje na recyklaci vytříděných elektrozařízení. Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL tedy vyplývá, že jsme ve škole loni vytřídili 1 televizi, 0 monitorů a 16,50 kg drobných spotřebičů. Tím jsme uspořili 0,40 MWh elektřiny, 28,43 litrů ropy, 1,53 m3 vody a 0,01 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 0,07 tun CO2 a produkci nebezpečných odpadů o 0,32 tun. Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí. Když si uvědomíme, že recyklace běžných 100 televizorů uspoří spotřebu elektrické energie pro domácnost až na 4 roky, nebo ušetří přibližně 400 litrů ropy potřebných k sedmi cestám do Chorvatska, jsou to impozantní čísla. Pozitivní zprávou pro uživatele počítačů také je, že odevzdání 10 vysloužilých monitorů ušetří spotřebu energie potřebnou pro chod notebooku po dobu necelých 5 let. Všichni ti, kteří tříděním takto zásadně přispívají k ochraně životního prostředí, si zaslouží obrovský dík. Studie LCA posuzuje systém zpětného odběru CRT televizorů, počítačových monitorů a drobného elektrozařízení. Hodnotí jejich sběr, dopravu a zpracování až do okamžiku finální recyklace jednotlivých frakcí vyřazených spotřebičů do nového produktu. Pro každou frakci byly vyčísleny dopady na životní prostředí. Výsledky studie jsou prezentovány jako spotřeba energie, surovin, emise do ovzduší, vody a produkce odpadu. Konečná bilance vyzněla pro zpětný odběr elektrozařízení jednoznačně pozitivně, a to ve všech aspektech.

„Speciální škola“ v Bystřici existuje!

Iveta Ostrýžová, ředitelka

V měsíci říjnu 2016 jsme si připomněli již 55 let od doby, kdy škola přivítala první žáky. Současný oficiální název je Základní škola Bystřice nad Pernštejnem, Tyršova 106, a navštěvují ji převážně žáci se speciálními vzdělávacími potřebami. Ve škole se pouze nevzdělávají, ale také se účastní většiny aktivit jako žáci škol běžných. Pro nezasvěcené si dovolím zmínit některé z nich. Dvakrát ročně zajišťujeme preventivní programy (vztahy mezi lidmi, nebezpečí drog,..), jednou za dva roky se zapojujeme do projektu První pomoc do škol, zajistili jsme besedu s policistou. V bystřickém kulturním domě si nikdy nenecháme ujít představení Divadla Beze Jména nebo kulturní a výchovné programy a výstavy. Letos naši žáci jeli za kulturou i do Brna do divadla Polárka. Každoročně s žáky připravujeme program na školní vánoční besídku, na jaře vystupujeme na náměstí při oslavách Dne rodin. V rámci speciálních škol dosahujeme pěkných výsledků v atletickém čtyřboji. Letos byli úspěšní všichni naši žáci v okresním kole recitační soutěže ve Velkém Meziříčí. Dlouhou tradici má u nás i ekologická výchova. Sbíráme starý papír, plastová víčka, léčivé byliny, pomerančovou kůru, vysloužilé elektrospotřebiče a baterie. V rámci projektu Celé Česko čte dětem přiblížila žákům život v Asii a Austrálii paní Pavla Wilhelmová, zážitky z Nového Zélandu sdělila ředitelka školy Iveta Ostrýžová a s Ronjou, dcerou loupežníka nás seznámila paní Alena Vavříčková. Díky rodičům našich žáků jsme nemalými částkami přispěli nadaci Život dětem a Fondu Sidus, pomáhajícím rodinám vážně nemocných dětí. S žáky ze základní školy v Lísku jsme strávili příjemné odpoledne v bystřické sportovní hale při turnaji v kuželkách. Cílem školního výletu se stalo Planetárium Brno. Myslím, že výčet aktivit na jednu malou školu s 35 žáky není úplně zanedbatelný, a to není úplný. A také věřím, že i v dalších letech budeme moci našim žákům zajišťovat dostatek zajímavých podnětů a informací z různých oblastí života a že bude na školní léta vzpomínat v dobrém i devět žáků, kteří v červnu ukončili školní docházku. S ostatními se po prázdninách těším na shledanou! Krásný zbytek prázdnin přeje Iveta Ostrýžová (příspěvek do měsíčníku Bystřicko, srpen 2017)

Šance pro Vaše dítě

Základní škola Bystřice nad Pernštejnem, Tyršova 106 Nabízí pro Vaše děti: Vzdělávání podle nového Školního vzdělávacího programu od 1.9.2007 pro žáky s lehkým mentálním postižením. Tato výuka byla zahájena v 1. a 6. ročníku a je již realizována ve všech ročnících. Vedle běžných předmětů byla zahájena výuka cizího jazyka (angličtina) od 6. ročníku, od 3. ročníku předmět informační a komunikační technologie. Poskytujeme především vzdělávání pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami - zdravotním postižením, to znamená, že se u nás mohou učit děti, které by v souvislosti s náročností běžných škol těžko učivo doháněly nebo zvládaly. Vzdělávací program na tuto skutečnost pamatuje. Učivo je rozložené do delšího časového období a tedy probíráno pomalejším tempem. Celkový obsah učiva je zaměřen na praktický život. Při výuce využíváme počítačů ve dvou počítačových učebnách a také v ostatních třídách, kde je alespoň jeden počítač. Máme dostatek výukových programů pro základní vyučovací předměty ve všech ročnících. Pamatujeme i na bezbariérovost, kterou již máme kompletně vyřešenou v 1. podlaží. K dispozici využíváme i schodolez, kterým řešíme přesun imobilních žáků do 2. podlaží. V naší škole se tudíž mohou vzdělávat i vozíčkáři. V odpoledních hodinách je k dispozici školní družina. Pravidelně každoročně funguje několik zájmových útvarů (kroužků): práce s počítačem, základy angličtiny, taneční kroužek, a další. Všem rodičům, kteří se chtějí o vzdělávacích možnostech v naší škole dozvědět více, rádi poskytneme veškeré informace. Žáci se středně těžkým a těžkým mentálním postižením se vzdělávají v Základní škole speciální. Pro tyto žáky máme vypracován nový školní vzdělávací program s účinností od 1.9. 2010. Po absolvování naší školy mají žáci možnost studia především učebních oborů v níže uvedených nejbližších školách. • Vyšší odborná škola, Střední odborná škola zemědělsko - technická Bystřice n. Pern. Praktická škola a Speciálně pedagogické centrum Žďár nad Sázavou Odborné učiliště a praktická škola Lomená 44 Brno. O jednotlivých učebních oborech v uvedených školách Vám rádi podáme informace. Kontakt: 566 552 032